P O


D o k u m e n t a c e

Organizační zajištění požární ochrany
Začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí
Požární poplachové směrnice
Posouzení požárního nebezpečí
Požární řády
Dokumentace pro zdolávání požárů
Operativní plán
Operativní karta
Evakuační plán
Textová část
Grafická část

Směrnice činností preventivní požární hlídky
Směrnice pro svařování
Tematický plán a časový rozvrh školení pro zaměstnance
Tematický plán a časový rozvrh školení pro vedoucí zaměstnance
Tematický plán a časový rozvrh školení pro preventistu požární ochrany
Tematický plán a časový rozvrh školení pro preventivní požární hlídku
Testy z požární ochrany a
Jiné

logo logo