P O


VYHLÁŠKA Č. 246/2001 SB., O POŽÁRNÍ PREVENCI

VYHLÁŠKA Č. 246/2001 SB., O POŽÁRNÍ PREVENCI
§ 3 UMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
§ 4 DRUHY VYHRAZENÉ POŽÁRNÍ TECHNIKY, VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
§ 5 PROJEKTOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
§ 6 MONTÁŽ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
§ 7 PROVOZ, KONTROLY, ÚDRŽBA A OPRAVY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
§ 8 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
§ 9 HASICÍ PŘÍSTROJE
§ 10 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ A HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
§ 11 PODMÍNKY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE ODST. 2 - K PROVEDENÍ RYCHLÉHO A ÚČINNÉHO ZÁSAHUZAJIŠŤUJÍ PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY
ODST. 3 - K PROVEDENÍ EVAKUACE OSOB, ZVÍŘAT A MATERIÁLU A K PROVEDENÍ ZÁCHRANNÝCH PRACÍ

§ 12 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL
§ 13 LHŮTY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH PROHLÍDEK
§ 18 SLOŽITÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAH
§ 23 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
§ 24 ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK
§ 25 ODBORNÁ PŘÍPRAVA PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 28 DOKUMENTACE O ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE ČINNOSTÍ SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍM NEBO S VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM
§ 29 POSOUZENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ
§ 30 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 31 POŽÁRNÍ ŘÁD
§ 32 POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE
§ 33 POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
§ 34 DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ
§ 35 ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
§ 36 DOKUMENTACE O ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 37 POŽÁRNÍ KNIHA
§ 38 DOKLADY PROKAZUJÍCÍ DODRŽOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK A NÁVODŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ NEBO ČINNOSTÍ
§ 40 ZPŮSOB VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 41 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
§ 42 TEPELNÉ SPOTŘEBIČE
§ 43 KOMÍNY A KOUŘOVODY

logo logo